Nguyện Ước Đời Con

Nguyện ước đời con theo Chúa trọn đời. Bỏ Ngài con đây đâu biết theo ai. Mặc đời bao nhiêu gian khó chông gai. Một lòng con mau cất bước cùng Ngài.
ĐK: Nguyện ước đời con theo Chúa mà thôi. Nguyện ước đời con [C7] theo Chúa thật lòng.
Nguyện ước từ đây con [C7] mãi theo Ngài. Nguyện lòng con [C7] xin dâng Chúa tương lai. Dành tɾọn con [C7] tim yêu Chúa không ngơi. Một lòng tɾung kiên theo Chúa tɾọn đời .
ĐK: Nguyện ước đời con [C7] theo Chúa mà thôi. Nguyện ước đời con [C7] theo Chúa thật lòng.
Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

ĐỌC TIẾP